Klanten geven Shave'm een 9,5

9.5
Klanten geven Shave'm een 9,5

9.5

Probeer nu, honderden tevreden klanten gingen je voor

Klanten geven Shave'm een 9,5

9.5
Shave'm Logo

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en Shave’m onder de handelsnaam “Shave’m” tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Shave’m uitdrukkelijk zijn aanvaard.
1.3 De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Shave’m.

2. Totstandkoming overeenkomst
2.1 Tussen Shave’m en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van Shave’m accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Shave’m beschikbaar gemaakte formulier.

3. Prijs
3.1 Shave’m behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij Shave’m Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service op ieder moment van de dag (24/7) op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
3.2 Actiecodes en giftcards hebben de geldigheidsduur die door Shave’m wordt vermeld bij uitgifte.
3.3 Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
3.4 Shave’m vrienden – kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
3.5 Commerciële doeleinden: Het is in geen geval toegestaan om de Shave’m merknaam en alle mogelijk combinaties van misspells te gebruiken binnen url combinaties om daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de vrienden – kortingscode te verspreiden.
3.6 Doel van uitgifte: De vrienden – kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te verwerven (via persoonlijke social media kanalen, email, mond tot mond) Het aanbieden van de vrienden – kortingscode buiten de persoonlijke kanalen (commerciële kanalen) is in geen geval toegestaan.
3.7 Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de vrienden -kortingscodes wordt ontzegd. Shave’m behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

4. Betaling
4.1 Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door Shave’m aangeboden betalingsmogelijkheden.
4.2 Bij het gebruik van een betalingslink die door Shave’m voor automatische incasso wordt toegestuurd aan Besteller, geeft Besteller Shave’m toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
4.3 Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
4.4 Wij accepteren geen stornering van de afgeschreven bedragen, hiervoor wordt een bedrag van EUR 7,50 aan kosten in rekening gebracht, indien 2 nieuwe pogingen tot incassering niet zijn voldaan. Deze gemaakte kosten worden door onze betaalprovider Mollie aan ons berekend voor een stornering met code: MS02 en MD06, ofwel een terugboeking vanuit besteller zijn kant. Zie hiervoor de onderstaande link.
https://help.mollie.com/hc/nl/articles/115000796469
Indien te weinig saldo zullen we geen nieuwe levering toesturen voor de betreffende periode.
4.5 Indien de betaling gestorneerd wordt en niet binnen de daarin gestelde termijn alsnog wordt voldaan, is Shave’m gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Besteller te verhalen.
4.6 De producten blijven in eigendom van Shave’m totdat Besteller de producten heeft betaald.
4.7 Betalingsherinneringen worden door Shave’m uitsluitend elektronisch verstuurd.

5. Levering, levertijd en uitvoering
5.1 Levering geschiedt op kosten van Shave’m op het bij de bestelling opgegeven adres.
5.2 De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.
5.3 Bestellingen worden afgeleverd binnen drie tot zes werkdagen na bestelling waarbij bezorging alleen mogelijk is op dagen waarop DHL of PostNL in het betreffende gebied bezorgt.
Shave’m biedt geen mogelijkheid tot afhalen.
5.4 Besteller is verantwoordelijk voor het up to date houden van contactgegevens inclusief bezorgadres. Indien een bestelling niet aankomt omdat de contactgegevens niet juist zijn ingevuld, zal Shave’m de bestelling binnen drie tot vijf dagen na ontvangst van het juiste adres opnieuw verzenden en de verzendkosten in rekening brengen.
5.5 Een startset bevat: 1 Shave’m handle en 2 Shave’m scheermessen, deze worden gratis verzonden.
5.6 Wij verzenden de naleveringen altijd pas na een geslaagde incasso. De incasso datum is standaard de 25ste van elke maand, uw verzending vindt daarom pas plaats aan het begin van de volgende maand.

6. Herroeping
6.1 Bij de aankoop van producten heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.
6.2 Tijdens de bedenktijd zal Besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Shave’m retourneren conform de door Shave’m gegeven instructies.
6.3 De startset kan worden geretourneerd aan het volgende adres:
Shave’m, Loopkantstraat 25
5405 AC Uden, Nederland
6.4 De kosten van retournering komen voor rekening van Besteller.
6.5 Indien Besteller de producten reeds betaald heeft, zal Shave’m de betaling binnen 14 dagen nadat het product retour is ontvangen, aan Besteller terugbetalen. Mochten de producten gebruikt zijn dan behoudt Shave’m het recht de gemaakte kosten te verrekenen. Dit zal nooit meer zijn dan de aankoop prijs.

7. Gegevensbescherming
7.1 De door Besteller aan Shave’m verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de bestelling uit te voeren, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.

8. Garantie en aansprakelijkheid
8.1 Shave’m garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door Shave’m verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
8.2 Shave’m garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

9. Wijzigingen
9.1 Shave’m behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, waarbij klanten hierover geïnformeerd zullen worden per email. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

10. Ontbinding
10.1 Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft Shave’m het recht te voldoen; a. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; Shave’m behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.
10.2 Besteller heeft ten alle tijden de optie om via verkoop@shavem.nl of via je persoonlijke account de leveringsservice stop te zetten. Op dag van vernieuwing is een pauzering tevens mogelijk, echter kan de vernieuwing van die respectievelijke dag niet stop gezet worden.
10.3 Wenst u op de dag van vernieuwing toch over te gaan op stopzetten van de leveringen dan wordt er € 2,50 administratie kosten in rekening gebracht. Dit omdat de incasso opdracht geannuleerd moet worden als deze al verzonden is naar uw bank.

11. Geschillen en toepasselijk recht
11.1 Op alle verbintenissen tussen Shave’m en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.

Mocht je nog vragen hebben na het lezen van onze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op!